.: Aktualności :.
.: Ośrodki Kariery na Podlasiu :.
.: Doradca Kariery w szkole :.
.: Skorzystaj z doświadczeń :.
.: Akredytacja :.
.: Rynek Pracy :.
.: Baza instytucji rynku pracy :.
.: Forum Dyskusyjne :.
.: Ciekawe Strony :.

Ośrodki Kariery

<<<<< Kontakt >>>>>>

ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 0 /prefiks/ 85 732-12-93 wew 116
fax 0/prefiks/ 85 732-14-89 wew. 119
kariera@wsap.man.bialystok.pl

 
 

Zapobieganie bezrobociu wśród absolwentów uczelni wyższych.

 

Jednym z najbardziej niepokojących zjawisk społecznych ostatnich lat jest rosnące bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych. Z najnowszych badań statystycznych wynika, że liczba ta rośnie w bardzo szybkim tempie.

Młodzi ludzie rozpoczynający studia traktują wykształcenie jako inwestycję, która zapewni im lepsze perspektywy zawodowe, satysfakcjonujące wynagrodzenie a także zmniejszy istotnie ryzyko bycia bezrobotnym. Jednak obecnie dyplom wyższej uczelni nie daje gwarancji bezpiecznego i pewnego wejścia na rynek pracy. Coraz częściej absolwenci szkół wyższych mimo wielomiesięcznego poszukiwania pracy nie znajdują zatrudnienia. Wywołuje to niepożądane skutki zarówno społeczne jak i ekonomiczne, takie jak częściowa lub całkowita utrata kwalifikacji zawodowych zdobytych podczas nauki, pojawienie się poczucia krzywdy, frustracja, marginalizacja. Dlatego tak ważne jest, aby każdy student znał aktualną sytuację na rynku pracy, a także z wyprzedzeniem myślał o swoim przyszłym zawodzie i starannie planował swoją karierę!!!

Ułatwienie startu zawodowego absolwentom

Start do kariery zawodowej i pierwsza praca na ogół decydują o jej dalszym przebiegu. Młodzi ludzie, wchodzący na rynek pracy, często nie zdają sobie sprawy ani z własnych atutów ani z własnych planów. Czasami w ogóle nie zastanawiają się nad nimi. W związku, z czym, w momencie ukończenia studiów wkraczają w obszar zupełnie sobie nieznany. Towarzyszy im wówczas poczucie niepewności, dużo wątpliwości oraz niewiara w skuteczność własnych działań. Wynikają one przede wszystkim z braku wiedzy i doświadczenia w poruszaniu się rynku pracy oraz niedoinformowania absolwentów o możliwościach ułatwiających znalezienie pierwszej pracy.

Najważniejsze informacje

Z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Staże już nie tylko absolwenckie. W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie ma już terminu absolwent. Zostaje on zastąpiony pojęciem bezrobotnego do 25 roku życia. Dzięki tej zmianie z różnych form aktywizacji zawodowej będzie mogło skorzystać zdecydowanie więcej młodych ludzi. Przykładem "większej dostępności" są staże. Do tej pory regulacje prawne pozwalały na odbywanie staży finansowanych przez urzędy pracy jedynie absolwentom. Od 1 czerwca br. z tej formy aktywizacji będą mogły skorzystać wszystkie osoby bezrobotne do 25 roku życia. Maksymalny czas trwania stażu wynosi 12 miesięcy.

Uwaga

Ustawa przewiduje również, możliwość skorzystania ze staży osobom powyżej 25 roku życia (do 27 roku życia). Osoby te mogą zostać skierowane na staż w okresie 12 miesięcy od ukończenia wyższej uczelni. Oznacza to, iż np. kończąc studia mając lat 26, przez okres następnych 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, możesz starać się o skierowanie na staż.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 1 czerwca 2004 r. wprowadza również przepis określający, iż na wniosek bezrobotnego odbywającego staż, pracodawca jest obowiązany do udzielenia stażyście dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni odbywania stażu. Artykuł ten określa także, że za dni wolne osobie, odbywającej staż przysługuje stypendium.

Wysokość stypendium stażowego jest równa kwocie zasiłku dla bezrobotnych.

Jeśli nie staż to... przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Z tego elementu także będą mogły skorzystać bezrobotne osoby do 25 roku życia. Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy odbywa się prawie na identycznych zasadach jak staż. Różnice pomiędzy tymi formami aktywizacji dotyczą jedynie długości korzystania z nich, a także ich dostępności.

Ze stażu mogą korzystać tylko osoby młode (maksymalnie do 27 roku życia), natomiast w przypadku przygotowania zawodowego katalog grup mogących do takiej pracy zostać skierowanych jest dużo większy (np. bezrobotni powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotni).

Druga różnica, to czas w jakim osoby będą mogły korzystać z obu elementów aktywizujących. Przygotowanie zawodowe może trwać do 6 miesięcy, staż natomiast może być dwukrotnie dłuższy i wynieść 12 miesięcy. Reszta elementów pozostaje bez zmian. Zarówno podczas stażu jak i przygotowania zawodowego osoby, które będą z nich korzystały otrzymają stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Te same zasady w obu przypadkach obowiązują także przy ubieganiu się o dni wolne.

Od 1 czerwca nowa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zmieniła zapis pozwalający osobom bezrobotnym starać się o pożyczki na własną firmę i zastąpiła go bezzwrotnymi dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej. O dotacje mogą starać się wszystkie osoby bezrobotne. Jej wysokość nie może przekroczyć 500 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Ten nowy element promujący postawy przedsiębiorcze zostanie dodatkowo uzupełniony o możliwość refundacji kosztów na pomoc prawną, doradztwo i konsultacje dotyczące podjęcia działalności gospodarczej. Wysokość refundacji może wynieść do 80 proc. udokumentowanych kosztów nie więcej jednak niż przeciętne wynagrodzenie.

Prace interwencyjne dla młodych. Bezrobotni do 25 roku życia mogą zostać skierowani do prac interwencyjnych, którymi w myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa się zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą. Zgodnie z nowymi przepisami starosta może w ramach prac interwencyjnych dokonywać refundacji kosztów wypłacanego wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Okres refundacji może trwać do 6, 12 lub w przypadku refundacji za co drugi miesiąc 18 miesięcy, a jej wysokość uzależniona jest od długości refundacji.

Roboty publiczne. Robotami publicznymi w myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa się zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac mających na celu reintegrację zawodową i społeczną, określoną na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym, organizowane przez ośrodki pomocy społecznej lub organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony zdrowia, kultury, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki.

Zgodnie z nowymi przepisami z tego instrumentu rynku pracy mogą także skorzystać bezrobotni do 25 roku życia. Skierowanie do wykonywania pracy na zasadach robót publicznych następuje na wniosek lub za zgodą samego bezrobotnego. Roboty publiczne mogą trwać do 6 miesięcy lub - w przypadku refundacji za co drugi miesiąc - do 18 miesięcy, a rodzaj pracy nie może być związany z wyuczonym zawodem.

Pracodawcy, którzy zatrudnią bezrobotnych w ramach robót publicznych mogą liczyć na zwrot poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w uzgodnionej wcześniej wysokości. Przepis dotyczący skierowania na roboty publiczne jest analogicznym do tego z poprzedniej ustawy. Jedyną różnicą pomiędzy tymi zapisami w obu aktach prawnych jest pojęcie jego odbiorców. W ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu o skierowanie do pracy w ramach robót publicznych starać się mógł absolwent. W nowej może to zrobić bezrobotny do 25 roku życia. Uwaga dla Pracodawców. Podobnie jak w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu tak i w nowych przepisach znalazł się zapis, który pozwala pracodawcy starać się o zaliczki na poczet wypłat wynagrodzeń oraz opłacania składki na ubezpieczenie społeczne. Na wniosek organizatora robót publicznych starosta może przyznać zaliczki ze środków Funduszu Pracy na poczet wypłat wynagrodzeń oraz opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Wolontariusz może zostać zarejestrowany jako osoba bezrobotna, możesz świadczyć usługi jako wolontariusz i jednocześnie posiadać status osoby bezrobotnej.

Jak zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy (filii)

Rejestracji dokonuje się w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów, wypełnienia karty rejestracyjnej oraz poświadczenia własnym podpisem prawdziwości złożonych oświadczeń w obecności pracownika urzędu pracy.

Do rejestracji wymagane są następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
  • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia,
  • świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień,
  • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac.

Osoba niepełnosprawna, oprócz tych dokumentów przedkłada orzeczenie o niepełnosprawności.

Urząd pracy może sporządzać odpisy lub kserokopie z przedkładanych dokumentów.

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej.

Materiał przygotowano w oparciu o informacje ze strony www.1pracagov.pl

 

 

Ranking "KARIERA z Pracodawcą 2006."

 

Masz szansę wybrać firmę przyjazną karierze i wygrać odtwarzacz MP3.

Wybierz najlepszego, Twoim zdaniem, pracodawcę oferującego pracę, praktyki i staże. Wygraj odtwarzacz MP3 i inne cenne nagrody!.

Zasady:

Wszystkie osoby, które zalogują się na naszej stronie wypełnią lub prześlą uzupełnioną ankietę do dnia 31 stycznia 2006 r. mają szansę wygrać jedną z nagród. Losowanie odbędzie się 20 lutego w siedzibie Grupy MODUS, ul. Praska 58/16, 30-322 Kraków.

Szczegóły na stronie: www.kariera.com

 

WZORY CV:

 
 

<<<< Wzory CV w języku angielskim >>>>

 

Oferty pracy:

 
 
Jeśli chcesz pracować w administracji rządowej (służba cywilna) czytaj Biuletyn Służby Cywilnej

http://www.usc.gov.pl/apps/aB/index.jsp?place=usc_bottom_menu&news_cat_id=19Projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Phare realizowany
pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Krajowy Program Rozwoju Zasobów Ludzkich - "Koordynacja działań instytucji rynku pracy"
Umowa numer: 2002/000-580-01-05-02-15