.: Aktualności :.
.: Ośrodki Kariery na Podlasiu :.
.: Doradca Kariery w szkole :.
.: Skorzystaj z doświadczeń :.
.: Akredytacja :.
.: Rynek Pracy :.
.: Baza instytucji rynku pracy :.
.: Forum Dyskusyjne :.
.: Ciekawe Strony :.

Ośrodki Kariery

<<<<< Kontakt >>>>>>

ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 0 /prefiks/ 85 732-12-93 wew 116
fax 0/prefiks/ 85 732-14-89 wew. 119
kariera@wsap.man.bialystok.pl

 

1. ZADANIA DORADCY W OŚRODKU KARIERY

 
 
 1. Pomoc uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru szkoły, dalszego kierunku kształcenia czy zawodu,
 2. Udzielanie pomocy w realnej ocenie własnych predyspozycji osobowych pod katem wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu,
 3. Gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach, drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz sytuacji na rynku pracy,
 4. Przygotowanie młodzieży do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz umożliwiające uczniom poznanie reguł i trendów rządzących rynkiem pracy;
 5. Kreowanie aktywnej, przedsiębiorczej postawy wobec rynku pracy, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych;
 6. Udzielanie wsparcia i pomocy rodzicom uczniów oraz nauczycielom z zakresu poradnictwa zawodowego.
 

2. METODY REALIZOWANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

 
 

Cele, wytyczające szeroką działalność Ośrodka Kariery sygnalizują konieczność podjęcia różnorodnych metod pracy z młodzieżą. Sama filozofia Ośrodka Kariery zakłada już nie tylko przyswajanie wiedzy z pozycji słuchacza, lecz także odkrywanie wiedzy i kształtowanie postaw z pozycji aktywnego uczestnika, a także współorganizatora działań ośrodka. Dlatego też planując przyszłe zajęcia z młodzieżą należy uwzględnić następujące formy pracy:

 1. Indywidualne sesje doradcze /poradnictwo indywidualne/ – są podstawową formą pracy stosowaną dotychczas w poradnictwie zawodowym, oferującą uczniom bezpośredni, indywidualny i co najważniejszy pełen dyskrecji kontakt z doradcą zawodowym. W pracy z klientem wykorzystywany jest wywiad zawodowy, kwestionariusze zainteresowań, profesjonalne testy psychologiczne.
 2. Zbiorowe, zespołowe lub warsztatowe sesje doradcze /poradnictwo grupowe/ – realizują postulaty najnowocześniejszych technik diagnostycznych wykorzystywanych w doradztwie i rekrutacji.
 3. Wykład, miniwykład, ćwiczenia, konserwatorium – zasadne jest wprowadzenie w harmonogram zajęć ośrodka jak najwięcej form przekazywania wiedzy, zarówno tych zakładających wyraźny podział pomiędzy wykładowcą i słuchaczem a stopniowo coraz częściej tych, które zakładają wspólną pracę zespołu nad zagadnieniem lub tekstem. Uwzględnienie tych form przygotowuje młodzież do nowych wymagań związanych z organizacją nauki na studiach wyższych, lecz co najważniejsze uczy współpracy i daje szansę pełniejszego zaangażowania uczestników w zajęcia.
 4. Metody mieszane oglądowo - słowno - ćwiczeniowe, prezentacje – wykorzystujące różnorodne środki medialne w przekazywaniu wiedzy i umiejętności co gwarantuje ich optymalne przyswajanie. W ramach tych metod wykorzystywane jest zaplecze merytoryczne i sprzętowe ośrodka wykorzystując komputer, prezentacje multimedialne, filmy, plansze, foliogramy, książki, czasopisma, zeszyty ćwiczeń a także materiały do prac plastycznych urozmaicając wszystko dyskusją, analizą pracy indywidualnej i procesów w grupie, ćwiczeniami, obserwacjami jak również interpretacjami zdarzeń.
 5. Spotkania dyskusyjne z profesjonalistami – celem uatrakcyjnienia zajęć, optymalizowania jakości przekazywanych informacji należy konfrontować młodzież ze specjalistami pracującymi zawodowo w różnorodnych instytucjach związanych z doradztwem zawodowym i rynkiem pracy, tj. z pracownikami agencji personalnych mogących udzielić cennych rad odnośnie procesu rekrutacji, analitykami, ekonomistami i socjologami mogącymi przekazywać najnowsze wiadomości o rozwoju gospodarczym i technologicznym warunkującym trendy na rynku pracy i wyznaczającym zawody przyszłości, czy też wreszcie pracownikami Urzędów Pracy znającymi doskonale problemy, słabości i mocne strony absolwentów na rynku pracy.
 6. Wycieczki, obserwacje, praktyki i staże – to jedne z najcenniejszych form pracy, dające uczestnikom praktyczne doświadczenie zawodowe i organizacyjne. Udział młodzieży w wycieczkach o charakterze poznawczym do zakładów pracy, instytucji rynku pracy, wyższych uczelni, biura doradztwa personalnego czy na Targi pracy, ponadto uczestnictwo w ogólnopolskim „Dniu Przedsiębiorczości”.
 7. Samodzielne poszukiwanie informacji – jest formą indywidualnej pracy uczniów zgodnej z aktualnymi, osobistymi potrzebami. W ramach tej pracy uczestnicy mogą korzystać samodzielnie ze zgromadzonej literatury, materiałów multimedialnych, narzędzi samooceny (kwestionariusze, testy, psychozabawy), komputera i internetu.
 8. Imprezy informacyjne, propagujące Ośrodek Kariery, szkolne targi pracy – są formą pracy z młodzieżą zakładającą ich zaangażowanie w organizację i prowadzenie imprez zbiorowych związanych z rozwojem Ośrodka Kariery i rynkiem pracy. Motywowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w pracach na rzecz rozwoju Ośrodka.
 9. Prace organizacyjne i kreatywne, indywidualne projekty, konkursy -są najbardziej ambitną a jednocześnie chyba najbardziej wartościową formą pracy z młodzieżą. Promowana jest tu samodzielność i kreatywność uczniów we współtworzeniu Ośrodka realizowana np. poprzez konkursy na wewnętrzne projekty związane z rozwojem Ośrodka Kariery, tworzenie biuletynu Ośrodka, aktualizowanie strony internetowej itp. W ten sposób, w perspektywie rozwojowej Ośrodka Kariery znajdujemy miejsce na tworzenie i rozwijanie prawdziwych karier jego uczestników.
 

3. PODSTAWOWE NARZĘDZIA PRACY WYPOSAŻENIE OŚRODKA KARIERY

 
 
 1. Stały dostęp do Internetu,
 2. Poradniki, , książki z zakresu poradnictwa i planowania kariery zawodowej,
 3. Czasopisma – „Perspektywy”. „Cogito”,
 4. Biuletyny / „b-SzOK”, „Rynek Pracy”/
 5. Informtory, broszury, ulotki o zawodach,
 6. Materiały informacyjne o uczelniach wyższych i szkołach – informatory, foldery, plakaty,
 7. Publikacje elektroniczne /np. „Własna firma – poradnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą”, „Wyprawka maturzysty”/
 8. Multimedialne programy komputerowe /np. „e-SzOK ”, „Piramida Kariery”, „Gawrosz” „Planer Kariery”, „Doradca 2000”, „Szkolny Kiosk Edukacji i Pracy”?
 9. Filmy instruktażowe / np.„Asertywność”, „Autoprezentacja”, „Mowa ciała czyli komunikacja niewerbalna”, „Poczucie własnej wartości”, „Jak pokonać stres”, „Jak motywować ludzi do pracy”, „Skuteczny Negocjator Strategia, „Techniki negocjacji”, „Obsługa klienta przez telefon”, „Lider jak przewodzić ludziom”/
 10. Multimedialne szkolenia na CD /np. „Projekt Managment”, „Kierowanie zespołem”, „Profesjonalna obsługa klienta”, „Telefon w firmie”, „Trening Umysłu”, „Szybkie czytanie”, „Multimedialny kurs kreatywnego myślenia”/
 11. Profesjonalne testy psychologiczne badające sprawność intelektualną, osobowość, zainteresowania, temperament, uzdolnienia specjalne,
 12. Kwestionariusze zainteresowań.


Projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Phare realizowany
pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Krajowy Program Rozwoju Zasobów Ludzkich - "Koordynacja działań instytucji rynku pracy"
Umowa numer: 2002/000-580-01-05-02-15